دفترچه یادداشت تبلیغاتی KM301:  دفترچه یادداشت تبلیغاتی در ابعادوحجم های متنوع ارائه میشود ومیتوان برروی جلدو صفحات دفترچه لوگو ومشخصات خودرا چاپ نمود  این هدایای تبلیغاتی مشخصات خودرا چاپ نمود گاهی افراد دفترچه یادداشت تبلیغاتی را همراه با یک خودکار تبلیغاتی برای هدایای تبلیغاتی خود در نظر میگیرند . رنگ و طرح این خودکار تبلیغاتی با دفترچه یادداشت تبلیغاتی ما ست میشود و هدایای تبلیغاتی ما را کامل میکند نمونه ای از دفترچه یادداشت تبلیغاتی یک جای مخصوص برای خودکار هم دارد . که خودکار تبلیغاتی در این جای مخصوص قرار میگیرد .